Algemene voorwaarden

(Laatste aanpassing: 24/03/2021)

Identificatie

Holy Glory is zowel bij De Belgische Kamer van Koophandel als het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid geregistreerd met ondernemingsnummer BE0877318577.
Voor vragen, opmerkingen of samenwerkingen kan de contactpagina geraadpleegd worden.

Holy Glory behoudt zich het recht om de Algemene voorwaarden te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding.

Gebruik van de website:

Elke gebruiker die toegang neemt tot deze website verklaart zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Als gebruiker verklaart men eveneens in staat te zijn om zich te verbinden aan deze Algemene verkoopsvoorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en met toestemming van een gerechtigd persoon.

Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan geen gebruik meer te maken van deze website.

Holy Glory verbindt zich er toe om de veiligheid van de website te garanderen, maar kan niet verantwoordelijk zijn voor schade door veroorzaakt wordt bij het bezoek of gebruik van deze site zoals errors of virussen. Enkel indien de nalatigheid van Holy Glory aangetoond kan worden, hebt u als bezoeker recht op een compensatie die in verhouding met de opgelopen schade staat.

Om de toegankelijkheid van deze website en diensten zo vlot mogelijk te laten verlopen zullen we er steeds alle maatregelingen voor nemen om risico van storingen en onderbrekingen te beperken. We zijn ook hier niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang.

Bepaalde inhoud kan van onze website gedownload worden. Iedere download is op risico van de gebruiker.

Gebruikers en derden die de goede werking en het veilig karakter van onze website in gedrang brengen door het toedoen van hun handelingen met een gebrekkige toegankelijkheid van onze website als gevolg zullen als enige persoon aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade. Als deze persoon een gebruiker is, heeft hij vrijwaringsplicht ten aanzien van Holy Glory.

Informatie op de website:

Holy Glory doet al het mogelijke om alle informatie op de website juist, duidelijk, nauwkeurig en geactualiseerd te houden. Alle info, producten en prijzen op deze website kan dus steeds gewijzigd of verwijderd worden. Hoeveel tijd en werk we hier ook in steken, we kunnen niet altijd garanderen dat de beschikbare informatie steeds aan deze verwachtingen voldoet. Als er op onze website eventueel informatie tekortkomingen zijn, zullen wij die zo snel mogelijk in orde brengen. Holy Glory is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, producten en diensten.

Indien je opmerkingen of vragen hebt over de kwaliteit van de inhoud of beveiliging, kan je steeds contact opnemen.

Privacy

Bij Holy Glory dragen wij zorg voor uw gegevens in onze privacy policy kan u hier meer over lezen.

Recht op vergetelheid

Indien u om welke reden dan ook verwijderd wil worden uit onze databanken kan u een verzoek indienden om uw gegevens te laten verwijderen. U kan uw verzoek verzenden naar webshop@holyglory.be en uw gegevens zullen definitief verwijderd worden.

Cookies

De website van maakt gebruik van Cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die doorgestuurd worden en opgeslagen op je computer die gebruikt worden om je te herkennen bij een volgend bezoek aan de website Op die manier is het niet nodig om je gegevens telkens opnieuw in te geven. Ze stellen ons ook in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en op die manier ze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. De cookies worden niet gebruikt om toegang te verkrijgen tot informatie op je computer.

Je kan altijd je computer instellen dat cookies niet geaccepteerd worden. Hierdoor kan je wel problemen ondervinden bij de bestelprocedure of als je gebruik wil maken van andere functies en diensten.

Herroepingssrecht

Als consument heb je het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop, dit zonder een betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Uitzonderingen

Bij sommige producten en/of diensten is het niet mogelijk om af te zien van de aankoop:

 • Producten met een persoonlijk karakter of die speciaal volgens de wensen van de klant voorzien werden
 • Producten die op vraag van de klant besteld zijn
 • Afgeprijsde producten
 • Producten die reeds geopend zijn
 • Digitale producten zoals e-books

Hier vervalt het verzakingsrecht en kan er geen afstand gedaan worden van de aankoop. Producten die beschadigd of in slechte staat geleverd worden, kunnen kosteloos vervangen worden indien wij binnen de 48 uur vanaf de levering hierover geïnformeerd worden. Het is in dit geval noodzakelijk dat de beschadigingen duidelijk omschreven wordt door de gebruiker en voorzien wordt van ondersteunende foto’s.

Intellectuele eigendom

Om de inhoud van onze website te beschermen maken we gebruik van de intellectuele eigendomsrechten. Onder inhoud verstaan we alle teksten, notities, artikels, tekeningen, foto’s, video’s, audio en ideeën,…. Ze worden beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, data en bankrecht, tekeningen-en modellenrecht en andere toepasselijke eigendomsrechten.

Het auteursrecht, het softwarerecht en het databankrecht beschermen het technische karakter van de website.

Het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht beschermt iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze website.

Als gebruiker heb je maar een beperkt recht van toegang en gebruik van onze website. Je kan er enkel in een persoonlijk, niet-commercieel kader gebruik van maken.

Toepasselijk recht

Onze algemene voorwaarden en verkoopsvoorwaarden worden beheerd in overeenstemming met Belgische Wetgeving. Geschillen vallen onder de bevoegdheid  van de rechtbanken van Antwerpen.

Als de werking van één of meerdere bepalingen van onze algemene voorwaarden in gedrang komen, zal het geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige  punten in deze overeenkomst.

Verkoopsvoorwaarden

Prijzen en betaling

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en alle andere taksen die verplicht zijn door de klant te dragen. Indien er vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Alle facturen zijn contant betaalbaar, op de vervaldag, tenzij anders op de factuur vermeld.

Holy Glory behoudt zich het recht om prijswijzigingen door te voeren waar nodig, bijvoorbeeld wanneer onze leveranciers extra kosten aanrekenen.

Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en factuurnummer te vermelden.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Holy Glory beschikt, is de klant ingeval van niet-of laattijdige betaling een extra administratieve kost van 5 euro verschuldigd in geval van een eerste aanmaning. Indien deze aanmaning niet binnen de 10 werkdagen voldaan wordt, zal een extra kost van 10 euro aangerekend worden. Indien deze tweede aanmaning niet wordt voldaan binnen de 10 werkdagen zal het dossier worden doorverwezen naar een incassobureau/gerechtsdeurwaarder. Alle kosten hieraan verbonden zullen in hun totaliteit worden doorgerekend aan de klant, en verhoogd met een extra kost van 15 euro die wordt aangerekend voor de schade die Holy Glory lijdt door deze niet-betaling. Bovendien behoudt de zaakvoerder van Holy Glory zich het recht om – indien een dossier wordt doorverwezen naar een incassobureau/gerechtsdeurwaarder – alle nieuwe bestellingen van deze desbetreffende klant te weigeren tot al zijn/haar openstaande facturen voldaan zijn.

B2B

Voor zakelijke klanten gelden andere tarieven en voorwaarden. Gelieve ons hier persoonlijk voor te contacteren.

Levering

De verzendkosten zijn:

 • Voor verzending naar België: € 5,99 (standaard verzending) of 6,99 (snelle verzending). Bij een bestelbedrag van
  € 50.00 of meer (exclusief kortingsbonnen) wordt je pakje gratis verzonden.
 • Voor verzending naar Nederland € 7,61. Bij een bestelbedrag van € 75.00 of meer (exclusief kortingsbonnen) wordt je pakje gratis verzonden.
 • Voor verzending naar Frankrijk: € 14,00. Bij een bestelbedrag van € 125.00 of meer (exclusief kortingsbonnen) wordt je pakje gratis verzonden.
 • Voor verzending naar Duitsland: € 11,00. Bij een bestelbedrag van € 125.00 of meer (exclusief kortingsbonnen) wordt je pakje gratis verzonden.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Klanten die kiezen voor levering ontvangen ALTIJD een track & trace code waarmee ze de zending kunnen volgen. Het is de klant zijn/haar verantwoordelijkheid om de track & trace te observeren. Wanneer de klant onregelmatigheden vast stelt in het traject van de zending, is het zijn/haar verantwoordelijkheid zo snel mogelijk contact op te nemen met Holy Glory en dit binnen de 5 kalenderdagen vanaf de dag van verzending. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat de track & trace aangeeft dat de zending geleverd is, maar de klant niets ontvangen heeft. Indien deze termijn overschreden is, is Holy Glory niet verplicht om de goederen opnieuw te verzenden en/of terug te betalen.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Afhaling

Alle bestellingen kunnen na telefonisch contact opgehaald worden. Dit dient te gebeuren binnen de 14 dagen volgend op de besteldatum. Indien deze termijn overschreden wordt, heeft Holy Glory het recht de bestelling te annuleren en de goederen weer in de verkoop te brengen.

Gepersonaliseerde artikelen/artikelen op bestelling

Indien er sprake is van artikelen die speciaal op maat van de klant gemaakt of bestelt worden, zal de klant altijd een vrijblijvende offerte ontvangen met alle details en tarieven. Van zodra de klant instemt met dit prijsvoorstel kan de klant de aankoop niet meer annuleren. Zelfs wanneer de klant de producten niet meer wenst, zal hij/zij de nodige (aankoop)kosten die hier aan verbonden zijn toch moeten voldoen

Eigendomsvoorbehoud:

Goederen die geleverd werden zullen het eigendom van Holy Glory blijven totdat de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, interesten en vergoedingen. Bij een niet betaling heeft Holy Glory het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.

Klachten en beschadigde artikelen:

Producten die beschadigd of in slechte staat geleverd worden, kunnen kosteloos vervangen worden indien wij binnen de 48 uur vanaf de levering hierover geïnformeerd worden. Het is in dit geval noodzakelijk dat de beschadigingen duidelijk omschreven wordt door de gebruiker en voorzien wordt van ondersteunende foto’s. op straffe van verval van elk recht.

Garantie:

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

De garantie is niet overdraagbaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Overmacht:

Holy Glory is niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf of onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

Kortingen:

Kortingen en kortingscodes zijn niet cumuleerbaar tenzij anders vermeld.

Kortingen en kortingscodes zijn niet geldig op promoties, gepersonaliseerde artikelen of bestellingen die speciaal voor de klant gemaakt werden.